Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Academie voor Tarot, april 2023

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door de Academie voor Tarot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83092927.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Academie voor Tarot zijn aanvaard. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Academie voor Tarot en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Academie voor Tarot mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Academie voor Tarot zal Opdrachtgever vooraf schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. Academie voor Tarot geeft daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kanOpdrachtgeveruiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging. Dan zoekt Academie voor Tarot in overleg naar een passende oplossing. 

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.6 Indien Academie voor Tarot niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Academie voor Tarot in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Elk aanbod van Academie voor Tarot is vrijblijvend en mag door Academie voor Tarot worden gewijzigd. Een verstuurde offerte vervalt na een maand.

2.2 Prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 De overeenkomst tussen de Academie voor Tarot en de Opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk aanmelden door de Opdrachtgever en een door de Academie voor Tarot schriftelijke bevestiging van deze aanmelding.

2.4 Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is Academie voor Tarot niet gebonden. Ook is Academie voor Tarot niet gebonden aan het aanbod, alsOpdrachtgeverredelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Academie voor Tarot niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende 
diensten. In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op 
elkaar.

2.7 Bij de aanmelding verklaart de Opdrachtgever de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden van Academie voor Tarot te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Academie voor Tarot en de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.8 Een Opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de Opdrachtgever.

2.9 Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigennaam of onder de naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Met tot totstandkoming van een overeenkomst verplicht Academie voor Tarot zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht uit te voeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Academie voor Tarot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

3.3 Indien door Academie voor Tarot of door Academie voor Tarot ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 

3.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Academie voor Tarot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Academie voor Tarot worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Academie voor Tarot zijn verstrekt, heeft Academie voor Tarot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Academie voor Tarot ter beschikking heeft gesteld. Academie voor Tarot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Academie voor Tarot is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Academie voor Tarot zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Academie voor Tarot gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Academie voor Tarot op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Academie voor Tarot een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.8 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Academie voor Tarot gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Academie voor Tarot daardoor direct of indirect ontstaan. 

 

Artikel 4. Prijzen en facturering

4.1 Tenzij anders vermeld, geldt voor overeenkomsten met Academie voor Tarot dat daarin een vast honorarium is vastgesteld conform aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en opgenomen in de bevestiging en de facturen.

4.2 Prijzen zijn bindend.

4.3 Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief examenkosten en kosten van studiemateriaal.

4.3 De kosten van een opleidingsactiviteit worden vooraf bij de bevestiging van de aanmelding gefactureerd. De Opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Academie voor Tarot aangegeven wijze.
4.5 Bij niet-betaling volgt na 14 dagen een herinnering om uiterlijk binnen 14 dagen alsnog het bedrag te voldoen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Academie voor Tarot zich het recht voor de Opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidingsactiviteit en/of examens. De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn betalingsverplichting. Bij niet of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen btw, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum.

4.6 De Opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Academie voor Tarot, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van Opdrachtgever terzake.

4.7 Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de administratie van Academie voor Tarot.

 

Artikel 5. Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de Academie voor Tarot vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de Opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 6 Annulering door de Opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren.

6.2. Annulering kan alleen per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de Opdrachtgever te worden bevestigd. Academie voor Tarot stuurt bij ontvangst van een annulering altijd een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.

6.3 Voor eenmalige live groepsactiviteiten (online dan wel fysiek) en langer lopende cursussen, geldt:

6.3.1 Bij annulering van de deelname brengt Academie voor Tarot de volgende annuleringskosten in rekening:

 1. a) Tot 30 dagen voor de activiteit of de startdatum magOpdrachtgeverkosteloos annuleren. 
 2. b) Tussen de 30 en 15 dagen voor het event is Opdrachtgever gehouden 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden. 
 3. c) Binnen 15 dagen voor het event is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden. 

6.3.2 Opdrachtgever kan zich laten vervangen door een ander, nadat Opdrachtgever Academie voor Tarot hierover schriftelijk heeft geïnformeerd. 

6.3.3 Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Academie voor Tarot aanleiding is om anderszins over een te komen.

6.4 Wanneer de Opdrachtgever een online zelfstudieprogramma heeft aangeschaft, geldt:

 1. a) Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 14 dagen na aanmelding en voordat Opdrachtgever gestart is met het volgen van het programma, krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour.
 2. b) Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 14 dagen na aanmelding en nadat Opdrachtgever gestart is met het volgen van het programma, krijgt Opdrachtgever slechts dat deel van de investering retour dat in verhouding staat tot het deel van het programma waarvoor nog geen toegang verleend was door Academie voor Tarot.
 3. c) Bij annulering na 14 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

6.5 In geval van een bestaande afspraak voor een consult, begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

6.6 De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van het verzonden e-mailbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

6.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

 

Artikel 7 Annulering, uitstel en weigering door Academie voor Tarot

7.1 In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor Academie voor Tarot moverende redenen, waaronder verhindering van een cursusleider, kan Academie voor Tarot een activiteit voor aanvang verplaatsen. Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht. Academie voor Tarot verschuift deelname van de Opdrachtgever naar een volgende datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zal Academie voor Tarot Opdrachtgever daarover informeren en op de hoogte houden. Als Opdrachtgever niet kan op de nieuwe datum, dan ontvangt die van Academie voor Tarot een voucher, te gebruiken voor een ander product of dienst van Academie voor Tarot. Als Academie voor Tarot de activiteit niet door laat gaan, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen en worden gedane betalingen terugbetaald. 

7.2 Academie voor Tarot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade.

7.3 Academie voor Tarot heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Academie voor Tarot betaalde bedrag.

7.4 Bij wanbetaling heeft Academie voor Tarot het recht de Opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan opleidingsactiviteiten van Academie voor Tarot.

7.5 Academie voor Tarot behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever de toegang tot een opleidingsactiviteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Academie voor Tarot neemt van tevoren contact op met deze Opdrachtgever als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.

7.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Academie voor Tarot gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.7 Indien Academie voor Tarot niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

 

Artikel 8. Overmacht 

8.1 Overmacht ontslaat Academie voor Tarot van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor Academie voor Tarot redelijkerwijs onmogelijk is of Academie voor Tarot gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en Academie voor Tarot daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. 
Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een hoofdspreker, 
epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, 
aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde 
overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, cybercriminaliteit en 
netwerkaanvallen. 

8.2 Academie voor Tarot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Academie voor Tarot deze verbintenis had moeten nakomen. 

8.3 Als sprake is van overmacht, dan zal Academie voor Tarot de Opdrachtgever zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk zal Academie voor Tarot een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht magOpdrachtgeverde opdracht schriftelijk ontbinden zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. Opdrachtgever blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

 

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1 Academie voor Tarot mag de inhoud van haar diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mag zij de planning van onderdelen, waaronder data 
en/of tijdstippen, wijzigen, en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand 
vervangen. Deze wijzigingen mag zij zonder overleg doorvoeren. 

9.2 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal het instituut de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

9.3 In afwijking van lid 2 zal het instituut geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10. Klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan Academie voor Tarot te worden gemeld.

10.2 Opdrachtgever geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Academie voor Tarot in staat is inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Academie voor Tarot niet in behandeling nemen.

10.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

10.4 Alle klachten bespreekt Opdrachtgever eerst met Academie voor Tarot. Opdrachtgever publiceert geen klachten online, op social media, of anderzijds.

10.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Academie voor Tarot slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Academie voor Tarot aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 De Academie voor Tarot zalOpdrachtgevernaar beste kunnen adviseren en begeleiden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. Academie voor Tarot kan voor de hieruit voorvloeiende schade nooit aansprakelijk worden gesteld.

11.3 De Academie voor Tarot is niet aansprakelijk voor indirecte schade ofwel gevolgschade. Ook is Academie voor Tarot niet aansprakelijk voor: 

 1. a) schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte onjuiste, 
  onvolledige of onduidelijke informatie;
 2. b) schade die is ontstaan doordat jij op enigerlei wijze tekort bent geschoten in de 
  nakoming van jouw verplichtingen; 
  c) schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde 
  resultaat; 
 3. d) schade door (spirituele) werkzaamheden (bij derden) die de cursisten buiten de lessen of na hun opleiding/cursus/workshop uitvoeren;
 4. e) beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen en andere schade ontstaan 
  tijdens live bijeenkomsten, zoals cursusdagen en evenementen; 
  f) schade wegens het niet beschikbaar zijn van het online lesmateriaal door problemen met 
  de hosting;
  g) schade wegens cybercriminaliteit zoals hacking, malware, ransomware en dergelijke. 
  4 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke Academie voor Tarot aan Opdrachtgever verplicht zouden zijn te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot het bedrag dat jij het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis op grond van de overeenkomst aan ons hebt betaald. 

11.5 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 29.3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

11.6 Academie voor Tarot mag aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde anderen tegenover Opdrachtgever inroepen. 
11.7 De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove 
schuld.

11.8 Als Academie voor Tarot aansprakelijk is, moet Opdrachtgever Academie voor Tarot in de gelegenheid stellen de schade in redelijkheid en zoveel als mogelijk is te beperken of ongedaan te maken. Opdrachtgever verleent hieraan dan alle mogelijke medewerking.

Artikel 12. Vrijwaring 

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Academie voor Tarot volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Academie voor Tarot door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 

12.2 Indien Academie voor Tarot door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Academie voor Tarot zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Academie voor Tarot, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Academie voor Tarot en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Termijnen

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de opleidingsactiviteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Aan deze bepaalde tijd is de eventuele toegang tot onze online omgeving en/of de bijbehorende besloten online groepen (zoals Discord en Facebook) verbonden. Als Academie voor TarotOpdrachtgeverlanger toegang verleent, dan kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

13.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Academie voor Tarot daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom 

14.1 Alle door Academie voor Tarot verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Academie voor Tarot worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. 

14.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Academie voor Tarot. 

14.3 Academie voor Tarot behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

15.2 Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een bevoegde autoriteit of aan een door de wet of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende partij geen beroep toekomt op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade.

15.3 Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Academie voor Tarot zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Academie voor Tarot, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Academie voor Tarot het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17. Afsluitende bepalingen 

17.1 Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

17.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.

17.3 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

17.4 Iedere vordering van Opdrachtgever, behalve een vordering die al door mij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.

17.5 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in alle redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen, waar mogelijk door middel van mediation.

17.6 Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar Academie voor Tarot gevestigd is.